เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมก้าแวลู จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2550 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมโลหะอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมกับลูกค้า ซึ่งได้แก่

 • การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง
 • แนะนำการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • พัฒนาและอบรมผู้ปฏิบัติงานของลูกค้าให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

เราเป็นเสมือนที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านมากกว่าที่จะเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป

ภาระกิจหลัก

 • ด้านที่ปรึกษา :
  เพราะ เราตระหนักว่าปัญหาและความต้องการของลูกค้านั้นมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง หากท่านต้องการพัฒนาและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของท่านให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ทันที เรามีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษาและข้อแนะนำที่เป็น ประโยชน์แก่ท่านโดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ด้านการอบรม :
  บริษัท เมก้าแวลู จำกัด มีจุดยืนว่าเราต้องการให้ลูกค้ามีความเข้าใจในเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เพื่อทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดที่เกิดจากการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เพราะเราคิดว่าหากลูกค้ามีความรู้มากขึ้นก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราตั้งแต่แรก เราจึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าเป็นประจำ ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าในบริษัทของท่านเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ด้านการบริการทางด้านลดต้นทุน :
  บริษัท เมก้าแวลู จำกัด มีระบบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยการพัฒนาการใช้งานของท่าน โดยการให้บริการการทดสอบสินค้า วางแผนพัฒนาและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปทดสอบนั้นไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งไว้ หรือไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้มากกว่าปัจจุบัน แล้วท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Cutting Tools Technology Expert
Productivity Improvement Consulting